Linh Mục / Tu Sĩ - Đương Nhiệm

Lm. Phanxicô Trần Quốc Tuấn, Chánh Xứ

Lm. GB Phạm Nguyễn Tuấn Anh, Phó Xứ

Sr. Maria Nguyễn Thị Thúy, Thư Ký Văn Phòng

Sr. Teresa Đỗ Thị Ngọc Oanh, Tr. Ban Giáo Lý

Lm. Isidore Nguyễn Bá Kỳ

Thầy Giuse Phạm Văn Hòa, Phó Tế

Cựu Linh Mục / Tu Sĩ

Giám mục Tôma Nguyễn Thái Thành, 1992 - 6/1996

Sr. Christine Trương Mỹ Hạnh, 1992 - 6/1996

Lm. Phêrô Vũ Ngọc Đức, 6/1996 - 1/2008

Sr. Anna Nguyễn Ngọc Oanh, 4/2007 - 12/2012

Lm. Phanxicô Trần Duy Hưng, 9/2007 - 12/2009

Lm. Giuse Phạm Minh Tân, 8/2010 - 7/2012

Sr. Têrêxa Lưu Bích Ngọc, 2/2012 - 6/2013

Lm. Antôn Bùi Kim Phong, 6/2012 - 2017

Lm. Henry Phạm Minh Thắng, 7/2012 - 10/2013

Sr. Nguyễn Mỹ Linh, 6/2013 - 2018

Sr. Nguyễn Hồng Hạnh, 04,2007 - 2017