Giờ Lễ

Thứ Hai - Thứ Bảy: 8:00AM
Thứ Năm - Thứ Sáu: 7:00PM
Thứ Bảy: Lễ Vọng Chúa Nhật 5:30PM
Chúa Nhật: 7:30AM , 9:30AM , 11:30AM & 1:30PM

Giải Tội

Ngày Thường: Sau Thánh Lễ 8:00AM
Thứ Bảy: 4:30PM - 5:15PM


Rửa Tội Trẻ Em

Chúa Nhật Tuần Thứ 1: 9:30AM - 10:30AM
Chúa Nhật Tuần Thứ 2: Sau Lễ 8:00AM


Xức Dầu Bệnh Nhân

Hàng Tháng Sau Lễ Chúa Nhật Thứ 3


Mass Times

Monday - Saturday: 8:00AM
Thurday - Friday: 7:00PM
Saturday: Vigil Mass 5:30PM
Sunday: 7:30AM , 9:30AM , 11:30AM & 1:30PM

Reconciliation (Confession)

Weekdays: following 8:00AM Mass
Saturday: 4:30PM - 5:15PM


Baptisms

1st Sunday of Month (Mandatory Class): 9:30AM - 10:30AM
2nd Saturday of Month (Baptism): After Mass 8:00AM


Anointing of the Sick

Monthly after the 3rd Sunday of the month