Hội Đồng Mục Vụ 2019-2023

HDMV2019

Qúy Chức

Phêrô Nguyễn Thành Danh, Trưởng HĐMV

Phêrô Nguyễn Đức Phúc, Phó HĐMV

Giuse Nguyễn Đức Sơn, Trưởng HDTC