Trường Việt Hồng

Vì sự lây lan của coronavirus, tất cả các sinh hoạt của Trường Việt Hồng sẽ được đình chỉ.