Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo.

Catechism of the Catholic Church.