Sứ Mệnh Giáo Xứ

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Atlanta là cộng đoàn người Công Giáo gốc Việt cùng sống cử hành, loan truyền đức tin Công Giáo, đồng thời duy trì và phát triển truyền thống văn hoá Việt Nam.